Villkor gällande användning av Båtkollen för båtägare och information om hantering av personuppgifter

1. Om Båtkollen-tjänsten

Båtkollen är en webbaserad tjänst (hädanefter kallad ”Tjänsten”), som drivs av Båtkollen Sverige AB (hädanefter kallad ”vi”, ”oss”, ”Båtkollen” eller ”vår”) som riktar sig till ägare av båtar (hädanefter kallade ”användare”) och företag. Användarna kan, efter att ha skapat en profil, använda tjänsten som en plattform för att inhämta offerter från företag avseende specificerade uppdrag, boka tid och sedan recensera företaget. Företagen kan använda plattformen för att lämna offerter på förfrågningar från användarna och marknadsföra sin verksamhet via tjänsten för att få nya kunder. Leverantör av tjänsten och dataansvarig för hantering av dina personuppgifter är:

Båtkollen Sverige AB
E-post: info@Båtkollen.se
(hädanefter kallad ”Båtkollen”)

2. Tjänstens huvudområden

A. Användarprofil, Användare kan skapa en profil där de lämnar sin grundläggande information, bland annat namn, adress, telefonnummer, e-postadress, osv., Grundläggande information kan endast ses av administratörer till Båtkollen och de anslutna företagen. Användare kan ladda upp och dela eget material och upplysningar med Båtkollen och de anslutna företagen. Denna del innefattar bland annat en uppdragsbeskrivningsfunktion där man kan ladda upp material och bilder i samband med upprättandet av deras förfrågningar samt beskriva med egen text sitt ärende. Det är inte tillåtet att använda tjänsten för att inhämta prisuppgifter som inte är verkliga, eller för ett företag att använda tjänsten för att inhämta priser (priskontroll). Förfrågningar får endast ske på båtar där användaren är ägare eller har ägarens uttryckliga samtycke till upprättandet av förfrågningen. Profilen är personligt och användaren får endast upprätta en profil. Användaren får inte uppge en annan persons e-post eller utge sig för att vara någon annan.

3. Priser

Att skapa en profil i tjänsten som båtägare och företag är gratis. För företag som är anslutna till tjänsten så tillkommer en kostnad vid en accepterad offert och slutfört arbete genom tjänsten. För mer info om villkor för företag se samarbetsavtal mellan Båtkollen och företag.

4. Delning av innehåll – uppladdning av eget material

Användaren har möjlighet att via tjänsten ladda upp eget material, t.ex. bild på skada, osv och dela detta innehåll med företaget. Användaren samtycker till att vi skickar mottagna offerter, fakturor med mera från företag till användarens profil. Laddar användaren upp material på tjänsten ska användaren se till att andras rättigheter inte kränks, inklusive andras upphovsrätt och varumärkesrättigheter. Om användaren laddar upp och delar material som andra har gjort, ska användaren se till att användaren äger de nödvändiga rättigheterna till materialet, att användaren laddar upp eller har rättsinnehavarens samtycke för att ladda upp och dela rättighetsinnehavarens skyddade material. Användaren får inte ladda upp följande material utan rättighetsinnehavarens uttryckliga medgivande:

  • Inskannade sidor från böcker och tidningar
  • Dokument och annat innehåll som hittats på andra webbplatser
  • Bilder som användaren inte själv har tagit
  • Videor som användaren inte själv har spelat in

5. Ansvar för eget innehåll

Användaren har själv tillgång till det innehåll användaren väljer att ladda upp och dela med andra, och är själv ansvarig för det material som användaren laddar upp och väljer att dela med andra. Vi tar inget ansvar för användarens material och utför ingen clearing av rättigheter i någon form. Användaren ansvarar själv för att materialet som användaren laddar upp och delar med andra är lagligt, och för att användningen av materialet inte kränker andras rättigheter, till exempel upphovsrätter, varumärkesrättigheter eller rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Skulle vi få ett ersättningskrav från en tredje part för att användaren, genom att ladda upp och dela med sig av material, har kränkt andras rättigheter, är användaren ansvarig för skadeståndsanspråk gentemot oss och de kostnader som uppstår genom detta och riskerar därför ersättningskrav.

6. Riktlinjer för användning av tjänsten

Användaren har rätt att använda de tillgängliga funktionerna på tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att fortlöpande ändra funktionerna på tjänsten. Tjänsten är främst avsedd för användarens förfrågningar om reparationer och service av båtar, samt företagens offerter på dessa arbeten. Det är inte tillåtet för användaren att använda tjänsten för marknadsföring av kommersiella/yrkesmässiga aktiviteter inklusive marknadsföring av egna eller andras kommersiella produkter och tjänster eller priskontroller som har anförts under avsnitt 2. Om användaren upprepade gånger använder tjänsten för att få offerter, utan att använda sig av de inlämnade anbuden förbehåller vi oss rätten att hindra användaren från att få tillgång till tjänsten och ta bort användarens profil. Om materialet som användaren laddar upp kränker rättigheter, till exempel upphovs- eller varumärkesrättigheter, eller om materialet utgör en kränkning av annan lagstiftning, förbehåller vi oss rätten att avlägsna/radera sådant material efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Användaren ska följa allmän ”etikett” och bland annat undvika tillkännagivanden eller uppladdning av stötande material med till exempel rasistiskt, kränkande eller pornografiskt innehåll samt använda ett acceptabelt språkbruk. Mobbning och trakasserier accepteras inte. Tjänsten får inte användas för att spamma eller på annat sätt trakassera företag genom att till exempel fortsätta att kontakta företaget även om det har undanbett sig detta. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ta bort innehåll och information som anses bryta mot dessa villkor eller tillämplig lagstiftning. Vid allvarliga överträdelser eller upprepade brott mot dessa villkor förbehåller vi oss rätten att hindra användaren från att få tillgång till tjänsten och att ta bort användarens profil.

7. Information till användaren av tjänsten

Användaren godkänner att vi och företagen via tjänsten kan skicka meddelanden eller kontakta användaren via e-post, telefon eller SMS. Det kan även förekomma reklam och marknadsföringsmaterial från oss och våra samarbetspartners på tjänsten. Användarens epostadress och telefonnummer kan endast ses av företaget när användaren har accepterat en offert från ett företag som är ansluten till tjänsten. E-postadressen och telefonnumret kan komma att användas i samband med ingående av avtal om utförandet av uppdraget. Vi använder användarens e-postadress och telefonnummer för att informera om att det har kommit en offert från ett företag, viktig information om tjänsten, till exempel upplysningar om säkerhetsförhållanden, väsentliga ändringar i avtalsvillkoren, driftinformation och nya eller ändrade funktioner i tjänsten. Vi kan komma att bruka användarens information för att skicka nyhetsbrev med marknadsföringsmaterial. Användaren har rätt att när som helst och utan kostnad anmäla eller avanmäla mottagandet av nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, vilket kan göras genom mailutskicket eller via e-post till Båtkollen. Vi kommer inte utan användarens uttryckliga samtycke att lämna ut personuppgifter till tredje part för deras marknadsföringssyfte.

8. Tjänstens rättigheter och innehållet på webbplatsen

Vi äger samtliga immateriella rättigheter, inklusive upphovsrättigheterna till tjänsten och rättigheterna till varumärken, koder, grafik osv. på Tjänsten och de element på tjänsten som ställs till förfogande i form av bl.a. videor, animationer, ljud, musik, text, bilder, foton med mera. Vi erhåller inga rättigheter till det material som användaren väljer att ladda upp, med undantag för en ickeexklusiv, obegränsad rätt att göra materialet tillgängligt för andra via tjänsten eller på andra sätt som vi väljer. Rättigheterna till materialet som görs tillgängligt på tjänsten, oavsett om detta sker på uppdrag av oss, företag eller på andra användares vägnar tillhör i princip den som laddar upp materialet. Sådant material kan skyddas genom upphovs- och varumärkesrätten. Som ansvarig för uppladdning av och rättighetsinnehavare till material på tjänsten godtar användaren att de som får tillgång till materialet kan bekanta sig med informationen, läsa och ladda ner materialet och använda det för egna privata ändamål samt att vi och företagen kan använda uppgifterna i näringsverksamheten, bland annat för att uppfylla användarens förfrågningar i samband med erhållande av offerter. Användaren får använda det material som vi och andra gör tillgängligt på tjänsten för sitt eget privata bruk. Användaren får inte ge andra åtkomst till tjänsten eller det material som finns tillgängligt på tjänsten, och har heller inte rätt att till exempel överlåta, distribuera, vidarebefordra eller kopiera material till andra eller till andra webbplatser eller använda materialet kommersiell/affärsmässigt.

9. Användning av uppgifter och material

Genom att skapa en profil och ladda upp material samtycker användaren till att sådan information görs tillgänglig för företag och för oss. Användaren samtycker till att våra företag kommer att ha rätt att använda materialet som framgår av punkt 8. Användaren kan när som helst ändra eller ta bort information och uppladdat material. Vi iakttar informationsplikten gentemot användaren i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 13, stycke 1 och 2. I samband med detta informerar vi även användaren om att företaget i regel lagrar användarens personuppgifter i 5 år från utgången av det räkenskapsår som arbetet avser. Om företaget lagrar användarens personuppgifter under längre tid åligger det företaget att informera användarna om detta. Företagen hanterar användarens uppgifter för att kunna ingå avtal med användarna. Företagens grund för behandling är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b. Om företaget behandlar användarens uppgifter för andra ändamål åligger det företaget att informera användarna om detta, i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 14, stycke 4.

10. Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tjänsten alltid ska vara tillgänglig. Det kan dock uppstå situationer då tjänsten inte är tillgänglig på grund av säkerhets- eller underhållsskäl, nätverksproblem, brister i kommunikationsförbindelser och hårdvara. Vi tar regelbundet säkerhetskopior av tjänsten och all information på tjänsten, men dataförluster kan förekomma. Vi friskriver oss allt ansvar för förlust av eller skada på användarens data, inklusive uppladdat material. Vi friskriver oss allt ansvar för förluster – direkta såväl som indirekta – som brukaren kan vållas vid användandet av tjänsten eller vid fel och brister i tjänsten, tjänstens upphörande, eller som användaren kan vållas av andra som nyttjar tjänsten. Vi är inte avtalspart utan endast förmedlare av information på tjänsten, inklusive inhämtande och avgivande av offerter från företag. Vi frånskriver oss allt ansvar, inklusive skadeståndsansvar för denna förmedling och för innehåll och efterlevnad av information, korrespondens och offerter. Vi är inte inblandade i själva arbetet som företaget utför där användaren får ett arbete utfört enligt offert, och frånskriver sig allt ansvar för arbetets utförande samt eventuella fel och brister som uppstått från detta. Om vi trots detta skulle hållas ansvariga, oavsett ansvarsgrund, är ansvaret gentemot användaren begränsat till det högsta av följande:

  • 1 200 SEK.

Ovanstående gäller, om inte annat föreskrivs enligt tvingande svensk lagstiftning.

11. Anbuds giltighet

Mottagna anbud är endast juridiskt bindande från den tidpunkt då det valda företaget har bekräftat avtalet genom bokning via telefon, mejl eller sms. Offerten är giltig i 14 dagar från det att den skickades, om inte annat anges skriftligen i den skickade offerten. Med förbehåll för fel i samband med våra och/eller företagen förberedelser och inlämnande av anbud, inklusive tryck- och/eller stavnings- samt beräkningsfel. Vi och/eller företaget informerar användaren så snart som möjligt i händelse av sådana fel och sänder ett korrigerat anbud. Det är användarens skyldighet att kontakta oss inför avtalsbekräftelsen om det är uppenbart för båtägaren att det mottagna anbudet är belagt med fel och brister.

12. Radering av en användarprofil

Användaren kan när som helst radera sin profil och/eller de uppgifter och material som användaren själv har laddat upp på tjänsten. Vid radering av profilen ska användaren beakta att eventuella inlägg i forum och meddelanden till andra fortsätter att vara tillgängliga för mottagarna och att dessa inlägg och meddelanden inte blir raderade. Vi kan när som helst ta bort eller inaktivera en användarprofil. Vi förbehåller oss vidare rätten att – utan föregående meddelande – upphöra att erbjuda tjänsten och därmed radera profilen.

13. Avgift för uteblivna besök

Datum och tid för användarens avtalade besök är bindande. Användaren kan när som helst utan kostnad, men dock senast 24 timmar före utsatt tid, häva avtalet. En eventuell avbokning måste alltid ske till oss via mejl eller telefon samt till företaget i fråga. Om användaren misslyckas med att upphäva en bekräftad överenskommelse och inte lämnar in sin båt hos företaget på utsatt tid, anses detta vara ett brott mot avtalet. Vi har i sådana situationer rätt att ta ut en avgift för uteblivet besök på grund av användarens sena uppsägning av avtalet. Avgiften för det uteblivna besöket är 10 % av priset för det accepterade erbjudandet, dock minst 99 kronor.

14. Ändring av dessa villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. De aktuella villkoren finns tillgängliga på tjänsten.

15. Överlåtelse

Användarprofilen är personlig och kan inte överlåtas till andra utan vårt samtycke. Vi förbehåller oss rätten att överlåta tjänsten och rättigheterna helt eller delvis till tredje part. Vid en sådan överlåtelse kommer användaren att underrättas om den tidsfrist inom vilken användaren ska radera sin profil om användaren inte accepterar överlåtelsen.

16. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor och användningen av tjänsten är föremål för svensk lag, bortsett från internationella privaträttsliga bestämmelser, om inte annat följer av tvingande lagstiftning. Eventuella tvister avgörs av de svenska domstolarna.

Integritetspolicy

I detta avsnitt redogörs vilka av dina personuppgifter vi samlar in och i vilket syfte. Vi samlar och hanterar uppgifter om dig i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets Dataskyddsförordning 2016/679 från 27 april 2016 (“Dataskyddsförordningen”) med tillhörande rättsakter samt därmed härledd nationell lagstiftning (Dataskyddslagen).

Båtkollen.se är dataansvarig för de personuppgifter som vi samlar in. De personuppgifter vi samlar in är nödvändiga för att du ska kunna få tillgång till, och för att vi ska kunna erbjuda dig tjänsten, för att uppfylla dina förfrågningar, för att optimera hemsidan och för att kunna marknadsföra våra och våra affärspartners produkter och tjänster för dig.

Leverantör av Tjänsten och dataansvarig för dina personuppgifter

Våra kontaktuppgifter är:
Båtkollen Sverige AB
E-post: info@batkollen.se

Vi ansvarar inte för personuppgifter som du väljer att ladda upp på tjänsten eller för den information som ingår i din kommunikation med företagen och andra tredje parter.

Informationen som du laddar upp via tjänsten eller i övrigt ger till företagen med mera ansvarar företaget för.

Vilken information om dig samlar vi, i vilket syfte och på vilka rättsliga grunder?

När du besöker Båtkollen.se samlar vi automatiskt information om dig och hur du använder hemsidan Båtkollen.se. Detta är t.ex. information om vilken typ av browser du använder och information om din dator, din IP-adress och information om hur du använder hemsidan, vilka sidor du besöker, vilka länkar du klickar på, din trafik till och från tjänsten, referens-URL-adress, annonsdata, standard weblogs-information, och information som lagras via Cookies, web beacons och liknande teknik m.m. Syftet är att optimera användarupplevelsen och Båtkollen.se’s funktion samt utföra riktad marknadsföring. Den här hanteringen av data är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta vårt intresse om att förbättra Båtkollen.se samt visa dig relevanta offerter. De rättsliga grunderna för den här datahantering är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt f.

När du skapar en profil på tjänsten ber vi dig informera oss om ett antal viktiga grunduppgifter, som ditt namn, din adress, email och telefonnummer. Typen av uppgifter och uppgifternas om omfattning om dig som vi hämtar är beroende av hur du anpassat din offentlig profil. Vi behöver den här informationen för ge dig tillgång till tjänsten och erbjuda dig tjänster anslutna till tjänsten, för att därmed kunna förmedla kontakt till företagen som ger dig offerter m.m. i enlighet med din förfrågan. De rättsliga grunderna är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b.

Via tjänsten har du möjlighet att ladda upp ditt egna material i form av dokument, exempelvis servicerapporter, fakturor, bilder m.m. Du har möjlighet att dela innehållet med företag. Du avgör själv vem som ska få tillgång till det uppladdade materialet, och du ansvarar själv för det material som du laddar upp och väljer att dela med andra.

När du ansöker om offerter på en reparation av din båt, blir informationen om din båt och uppdraget du önskar offerter på, tillgängliga för de anslutna företagen, så att de kan bedöma uppdraget och eventuellt ge en offert. Dina kontaktuppgifter vidarebefordras endast till företaget om du accepterar en offert. Företaget kommer därefter kunna kontakta dig via den e-postadress och det telefonnummer du angivit. Den rättsliga grunden för databehandlingen är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b.

När du kommunicerar med oss genom e-postadress och telefon innefattat, samlar vi informationen som du väljer att ge oss samt den rådgivning och hjälp som du önskar få. Den rättsliga grunden för databehandlingen är Dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt b.

Utlämnande av dina uppgifter

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till andra dataansvariga i den utsträckning som beskrivs i våra nuvarande villkor. Utöver detta, sker det inga andra utlämnanden av personuppgifter utan ditt uttryckta samtycke, såvida vi inte är bundna till att göra detta på grund av lag eller andra rättsliga förpliktelser som ligger på oss, annars är det nödvändigt för att ett lagkrav ska fastläggas, valideras eller försvaras.

Informationen kan lämnas till externa affärspartners som använder informationen åt våra vägnar. Vi använder externa affärspartners bland annat till teknisk drift, underhåll och förbättring av tjänsten, utskick av nyhetsbrev samt riktat marknadsföring. Dessa företag är datahanterare och följer våra instruktioner och de hanterar data som vi är dataansvarig för. Datahanterarna kan inte använda den här datan för andra syften än till att uppfylla avtalet med oss, och de omfattas av sekretess rörande detta. Vi har ingått i skriftliga datahanteringsavtal med datahanterarna som hanterar personuppgifter åt oss.

Företagen ifråga har gjort de nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att informationen oavsiktligt eller olagligt ska förstöras, förloras, skadas samt mot att det blir föremål för eller missbrukas av okända, eller i övrig hanteras i strid med Dataskyddsförordningen eller i konflikt med våra instruktioner.

Dina rättigheter

Med målet om att skapa öppenhet kring hanteringen av din information ska vi som dataansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätt till insyn

Du har när som helst rätt till att begära insyn i vår hantering av dina personuppgifter, innefattande vilka kategorier av information som vi har registrerat om dig, i vilket syfte hanteringen tjänar, kategorier av mottagare av information etc. Du har rätten till att få en kopia av dina personuppgifterna som vi hanterar och du kan göra det genom att kontakta info@batkollen.se.

Rätt till rättelse

Du har rätt till att få en rättelse av dina personuppgifter. Om du uppfattar några fel i informationen om dig som vi har registrerat, uppmanar vi dig att skriftligt kontakta oss, så att informationen kan rättas. Om du har några andra frågor om GDPR, vänligen mejla: info@båtkollen.se

Rätt till radering

I vissa fall måste du skriva till oss för att få all eller en del av dina personuppgifter som raderats av oss, till exempel om du återkallar ett samtycke, och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta datahanteringen. I den utsträckning att en fortsatt hantering av dina uppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser eller för att lagkrav ska bestämmas, valideras eller försvaras, vi är inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt till begränsa behandlingen till lagring

I vissa fall har du rätt till att få behandlingen begränsad av dina personuppgifter till enbart lagring, till exempel om du misstänker att informationen vi har om dig inte stämmer.

Rätt till invändning

Du har när som helst rätt till att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, i förhållande till direkt marknadsföring, inklusive den profilering som utförs för att kunna rikta vår marknadsföring.

Vidare har du rätt till att när som helst, av skäl som rör din personliga situation, göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför baserat på vår legitima intressen.

Rätt till återkallning av samtycke

Du har när som helst rätt till att återkalla ett samtycken som du gett oss för att behandla dina personuppgifter.

Rätt till klagomål

Du har när som helst rätt till att lämna ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen, Drottninggatan 29, plan 5, 104 20 Stockholm. Du kan kontakta Datainspektion genom att skicka ett email till datainspektionen@datainspektionen.se eller ringa 08-657 61 00.

Om du har önskemål om att använda en eller flera av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@båtkollen.se. Dock förbehåller vi oss rättigheten till att avvisa önskemål som är uppenbart grundlösa eller överdrivna, framförallt om de upprepas, vi kan också besvara önskemålet med en rimlig avgift.

Radering av data

Data som samlats om din användning av Båtkollen.se kommer att raderas när du inte besökt hemsidan på 5 år.

Data som hämtats i samband med upprättande av profil kommer automatiskt raderas när du raderar din profil [eller om du inte loggat in på din profil på 5 år och om du inte loggar in inom 1 månad efter att vi skickat ett meddelande till den registrerade e-postadressen, att vi har för avsikt att radera din profil].

Radering av din profil

Du kan när som helst radera din profil och/eller den information eller det material som du har laddat upp. När du raderar din profil, vänligen notera att inlägg på forum och meddelanden som har skickats till andra användare fortfarande kommer att vara tillgängliga för mottagaren och att dessa alltså inte kommer att raderas. Om din profil är inaktiv i mer än 6 månader eller om du bryter mot dessa villkor, förbehåller vi oss rätten att radera eller inaktivera din profil och den information och det material som du, helt eller delvis, har laddat upp.

Vi förbehåller oss även rätten att utan föregående meddelande sluta tillhandahålla tjänsten och därmed radera din profil i sådant fall.

Radering av dina personuppgifter

Du har rätt till att bli glömd och få alla dina personuppgifter vi har på Båtkollen.se raderade. Om du vill använda dig av den här rätten vänligen mejla info@batkollen.se.

Sociala medier